دانشکده علوم انسانی

Faculty of Humanities

 

 

 

 

 

 

                                                       نام ونام خانوادگی: فاضل محمدی نوده

                                                       تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

                                                       مرتبه علمی: استادیار

                                                       پست الکترونیک: 

 

 

 

                                                     

                                                       نام ونام خانوادگی: ایوب احمدی موسی آباد

                                                      تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

                                                      مرتبه علمی: استادیار

                                                      پست الکترونیک: