دانشکده علوم انسانی

Faculty of Humanities

 

 

  

 

 

                                             نام و نام خانوادگی: مروا میر ابوالقاسمی

                                              تحصیلات: دکتری سیستم های اطلاعاتی

                                               مرتبه علمی: استادیار

                                               پست الکترونیکی:

 

 

 

                                                                                             

                                             نام و نام خانوادگی: مریم پور نصیر رودبنه

                                             تحصیلات: دکتری مدیریت فن آوری اطلاعات

                                              مرتبه علمی: استادیار

                                             پست الکترونیکی: