دانشکده علوم انسانی

Faculty of Humanities

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        نام و نام خانوادگی: علی چاغروند

                                        تحصیلات: دکتری مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

                                        مرتبه علمی: استادیار

                                        پست الکترونیکی: