دانشکده علوم انسانی

Faculty of Humanities

 

 

مدیریت منابع اطلاعاتی مفهومی بین‌ رشته ‌ایست و عمدتا مورد استفاده سه گروه از متخصصان شامل متخصصان علم اطلاعات، متخصصان مدیریت و متخصصان سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) قرار می‌گیرد. هدف از مدیریت منابع اطلاعاتی، استفاده از فناوری های مناسب در فرآیند تولید، سازماندهی، پردازش، اشاعه و استفاده از منابع اطلاعاتی به عنوان عاملی اساسی در راستای دستیابی به اهداف و استراتژی های سازمانی می باشد. در این گرایش تمرکز بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان و روش های مختلف توسعه سیستم های اطلاعاتی با تأکید بر ابعاد انسانی و تکنولوژیکی، مدیریت پایگاه داده ها، مدیریت دانش و گسترش ارتباطات مبتنی بر فناوری اطلاعات می باشد.

 

دانلود سرفصل رشته ( کارشناسی ارشد )

چارت دروس