دانشکده علوم انسانی

Faculty of Humanities

 

 

این رشته یک تخصص میان رشته ای می باشد که بین علوم مختلف از جمله علوم طبیعی ، اجتماعی ، تجزیه صنعتی ، تئوری کسب و کار و مهندسی ارتباط برقرار می نماید .این رشته هم در ابعاد ملی و هم در ابعاد سازمانی و فردی می باشد. از اهداف اصلی این دورهتربیت متخصص برای واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور جهت استفاده بهینه از تواناییها و پتانسیلهای علمی و تکنولوژیکی کشور می باشد.فارغ التحصیل این رشته می تواند در پست های مرتبط سازمانی از جمله مدیر تولید، مدیر کنترل کیفیت، مدیر بازاریابی، مدیر کنترل پروژه، مدیر فروش، مشاور مدیریت،استاد دانشگاه ، پژوهشگر، کارشناس تحقیقات بازارو...مشغول به کار شوند.